Đã bay.
.................................................. ............