Ðề: Hà đông- ls vẩy cá này có kĩ chưa các cụ

::::::::::::::::::::::::::/::/::::::::::::::::::::::