Bán lồng chào mào đốt trúc 5 vanh kĩ độ xương móc đồng đốt trúc độc giá 1500k kmc .lh 0967678618