đã bay............................................... ..........