A e nào co lồng thỳ cho mình xin 500a vs giá e nó luôn.được thỳ mình alo xúc luôn