có vài con koi can bán size 5~10cm
ib hoac dt 090 668 1303 tâm
d/c 11b vũ huy tấn f3 bình thạnh