Em can ban vai em HL tu size 30cm den size 70cm. Duoi đây là một số video điển hình anh em xem qua và gốp ý dùm. Tell 0938 454 938 No SMS xin cam on da xem tin:football:
https://www.youtube.com/watch?v=tzliJA5QGXg

https://www.youtube.com/watch?v=_mG36jeNSLE

https://www.youtube.com/watch?v=JOKfLhZ7JtI

https://www.youtube.com/watch?v=JOKfLhZ7JtI

https://www.youtube.com/watch?v=DS_7MU0_waA

https://www.youtube.com/watch?v=DS_7MU0_waA

https://www.youtube.com/watch?v=yMDKmrQuFUo

https://www.youtube.com/watch?v=KGjN1DZ2WLk