lịch trình thời gian và địa điểm dượt chim chào mào ở đâu vậy mọi người