Kinh nghiệm của em là
1. Mua đất non đầu mùa
2. Đợi đất truyền rồi mua
Không mua đầy giữa mùa