em mới chơi chòe đất nên không biết . chim có lửa là như thế nào?