help chòe đất không chịu tắm,bác nào có mẹo anof hay giúp e với Y_Y