ðề: họa mi "anh hùng chiến"

hay gê cứ như là họa mi phiêu lưu kí !