Ðề: Vĩnh yên- bán lồng mi cùi

Với lồng như này và giá này thì bạn còn up dài nữa.