Ðề: nhờ ae xem dùm

Không giám chắc chắn nhưng em này nhiều khả năng là mái rồi