Ðề: Cu Gáy luyện làm chim mồi

trời sao đát thế cơ à, thế này thì chịu rồi.