Khoe cập cu gáy cùng anh em .[GOOGLE][GOOGLE][/GOOGLE][/GOOGLE]. lần đầu gửi bày .