em đã 2 năm tuổi lồng nhờ các bác đánh giá http://nh8.upanh.com/b1.s13.d5/963d8bea52d4699778cf038fba87ed80_39812018.p1050424 .jpg